2014-06-10

Podstawy prawne i zakres działania MBP

Biblioteki, to instytucje powołane do realizacji określonych celów i zadań społecznych. Rozwijają one swoją działalność na podstawie wydawanych przez uprawnione do tego organa norm prawnych, które należą do najważniejszych czynników kształtujących organizację bibliotek. Stanowią one prawo biblioteczne. Powstaje ono w procesie zarządzającej działalności państwa, które gwarantuje ich stosowanie i przestrzeganie. Prawo biblioteczne obejmuje wszelkie akty normatywne, które w całości lub części odnoszą się do spraw bibliotecznych i z tego punktu widzenia zostały wydane. Jest ono systematycznie uaktualniane, uzupełniane i zmieniane.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miasta Helu z dnia 20 marca 2002 roku. Jej organizatorem jest Miasto Hel. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Helu, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Placówka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Z jej usług mogą korzystać wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu określają następujące ustawy :

-   ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85/97, poz. 539 z późn. zm.) ;

- ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  nr  114/91, poz. 493 z późn. zm.) - daje ona Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprawnienia do określania w drodze rozporządzenia, wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowisk w jednostkach zajmujących się działalnością kulturalną, w tym także w bibliotekach ;

 - ustawa o samorządzie terytorialnym z dn. 08 marca 1990 r. (Dz. U. nr 16/90, poz. 95 z późn. zm.) - stanowi ona, że prowadzenie bibliotek jest zadaniem własnym gminy.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie i działalność bibliotek jest ustawao bibliotekach z 1997 r. Była ona nowelizowana dwukrotnie:

  -  ustawą z dn. 24 sierpnia 1998 r., w której wprowadzono zapisy dotyczące bibliotek powiatowych,

  -  ustawą z dn. 27 lipca 2001 r., która wprowadziła zmiany do art. 13, dodając nowy ust. 7. Stwierdza on, że „biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi”.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się